Terma dhe Kushte

 

Këto terma dhe kushte përshkruajnë rregullat dhe rregulloret për përdorimin e faqes së internetit të Global Travel.

Duke hyrë në këtë faqe interneti, ne supozojmë se ju i pranoni këto terma dhe kushte.

Mos vazhdoni të përdorni Global Travel nëse nuk pranoni të zbatoni të gjitha termat dhe kushtet e përcaktuara në këtë faqe.

 

Terminologjia e mëposhtme zbatohet për këto Terma dhe Kushte, Deklaratë Privatësie dhe Njoftim për Mohimin e përgjegjësisë dhe të gjitha Marrëveshjet: "Klienti", "Ju" dhe "Juaj" ju referohen juve, personit që regjistrohet në këtë faqe interneti dhe është në përputhje me termat dhe kushtet e Kompanisë. "Kompania", "Vetë", "Ne", "Ynë" dhe "Ne", i referohet kompanisë sonë. "Pala", "Palët", ose "Ne", i referohet si Klientit ashtu edhe neve.

Të gjitha kushtet i referohen ofertës, pranimit dhe shqyrtimit të pagesës të nevojshme për të ndërmarrë procesin e ndihmës sonë ndaj Klientit në mënyrën më të përshtatshme për qëllimin e shprehur të plotësimit të nevojave të Klientit në lidhje me ofrimin e shërbimeve të deklaruara të Kompanisë, në përputhje me dhe duke iu nënshtruar ligjit në fuqi.

Çdo përdorim i terminologjisë së mësipërme ose fjalëve të tjera në njëjës, shumës, shkronja të mëdha dhe/ose ai/ajo ose ato, merren si të këmbyeshëm dhe për rrjedhojë si referim të njëjtë.

 

Cookies

 

Ne përdorim përdorimin e cookies. Duke hyrë në Global Travel, ju pranuat të përdorni cookies në marrëveshje me Politikën e Privatësisë së Global Travel.

Shumica e faqeve interaktive të internetit përdorin cookies për të na lejuar të marrim të dhënat e përdoruesit për çdo vizitë. Cookies përdoren nga faqja jonë e internetit për të mundësuar funksionalitetin e zonave të caktuara për ta bërë më të lehtë për njerëzit që vizitojnë faqen tonë të internetit. Disa nga filialet/partnerët tanë reklamues mund të përdorin gjithashtu cookies.

 

Liçensë

 

Përveç nëse përcaktohet ndryshe, Global Travel dhe/ose licencuesit e saj zotërojnë të drejtat e pronësisë intelektuale për të gjithë materialin në Global Travel. Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale janë të rezervuara. Ju mund ta përdorni këtë nga Global Travel për përdorimin tuaj personal, duke iu nënshtruar kufizimeve të përcaktuara në këto terma dhe kushte.

 

Ju nuk mundeni të:

 

• Ripublikoni materialin nga Global Travel

 

• Shisni, merrni me qira ose nën-licenconi materiale nga Global Travel

 

• Riprodhoni, kopjoni ose kopjoni materiale nga Global Travel

 

• Rishpërndani përmbajtje nga Global Travel

 

 

Hyperlink me përmbajtjen tonë

 

Organizatat e mëposhtme mund të lidhen me faqen tonë të internetit pa miratim paraprak me shkrim:

 

• Agjencitë qeveritare;

 

•Motorë kërkimi;

 

• Organizatat e lajmeve;

 

 

• Shpërndarësit e direktoriumeve në internet mund të lidhen me faqen tonë të internetit në të njëjtën mënyrë si ata të hiperlinkojnë me faqet e internetit të bizneseve të tjera të listuara; dhe

 

 

• Biznese të akredituara në të gjithë sistemin, përveç kërkimit të organizatave jofitimprurëse, qendrave tregtare bamirësie dhe grupeve për mbledhjen e fondeve bamirësie, të cilat mund të mos lidhen me faqen tonë të internetit.

 

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë kryesore, me botime ose me informacione të tjera të Uebsajtit për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës lidhëse dhe produkteve dhe/ose shërbimeve të saj; dhe (c) përshtatet brenda kontekstit të sajtit të palës lidhëse.

 

Ne mund të shqyrtojmë dhe të miratojmë kërkesa të tjera për lidhje nga llojet e mëposhtme të organizatave:

 

• burime të njohura informacioni për konsumatorin dhe/ose biznesin;

 

• faqet e komunitetit dot.com;

 

• shoqata ose grupe të tjera që përfaqësojnë bamirësi;

 

• shpërndarësit e direktoriumeve online;

 

• portalet e internetit;

 

• firma kontabiliteti, avokatie dhe konsulence; dhe

 

• institucionet arsimore dhe shoqatat tregtare.

 

 

Ne do të miratojmë kërkesat për lidhje nga këto organizata nëse vendosim që: (a) lidhja nuk do të na bënte të dukemi të pafavorshëm për veten ose bizneset tona të akredituara; (b) organizata nuk ka të dhëna negative me ne; (c) përfitimi për ne nga dukshmëria e hiperlidhjes kompenson mungesën e Global Travel; dhe (d) lidhja është në kontekstin e informacionit të burimeve të përgjithshme.

 

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë kryesore për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës lidhëse dhe produkteve ose shërbimeve të saj; dhe (c) përshtatet brenda kontekstit të sajtit të palës lidhëse.

 

Nëse jeni një nga organizatat e listuara në paragrafin 2 më sipër dhe jeni të interesuar të lidheni me faqen tonë të internetit, duhet të na informoni duke dërguar një e-mail te Global Travel. Ju lutemi përfshini emrin tuaj, emrin e organizatës suaj, informacionin e kontaktit si dhe URL-në e faqes tuaj, një listë të çdo URL-je nga e cila keni ndërmend të lidheni me faqen tonë të internetit dhe një listë të URL-ve në faqen tonë në të cilat dëshironi të lidhje. Prisni 2-3 javë për një përgjigje.

 

Organizatat e miratuara mund të lidhen me faqen tonë të internetit si më poshtë:

 

  • Duke përdorur emrin e korporatës.

 

  • Me përdorimin e gjetësit uniform të burimeve që lidhen me; ose Përdorimi i çdo përshkrimi tjetër të faqes sonë të internetit të lidhur me këtë ka kuptim brenda kontekstit dhe formatit të përmbajtjes në sajtin e palës lidhëse.

 

  • Nuk do të lejohet përdorimi i logos së Global Travel ose veprave të tjera artistike për lidhjen në mungesë të një marrëveshjeje licence për markën tregtare.

 

 

iFrames

 

Pa miratim paraprak dhe leje me shkrim, ju nuk mund të krijoni korniza rreth faqeve tona të internetit që ndryshojnë në asnjë mënyrë paraqitjen vizuale ose pamjen e faqes sonë të internetit.

 

 

Përgjegjësia për përmbajtjen

 

Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për çdo përmbajtje që shfaqet në faqen tuaj të internetit. Ju pranoni të na mbroni dhe na mbroni kundër të gjitha pretendimeve që ngrihen në faqen tuaj të internetit.

Asnjë lidhje (lidhje) nuk duhet të shfaqet në asnjë faqe interneti që mund të interpretohet si e turpshme ose kriminale, ose që cenon, përndryshe shkel, ose mbron shkeljen ose shkeljen tjetër të ndonjë të drejte të palës së tretë.

 

Rezervimi i të Drejtave

Ne rezervojmë të drejtën të kërkojmë që ju të hiqni të gjitha lidhjet ose ndonjë lidhje të veçantë në faqen tonë të internetit. Ju miratoni të hiqni menjëherë të gjitha lidhjet në faqen tonë të internetit sipas kërkesës.

Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të respektuar këto terma dhe kushte dhe është politika e lidhjes në çdo kohë. Duke u lidhur vazhdimisht me faqen tonë të internetit, ju pranoni të jeni të detyruar dhe të ndiqni këto terma dhe kushte të lidhjes.

 

 

Heqja e linkeve nga faqja jonë e internetit

 

Nëse gjeni ndonjë link në faqen tonë të internetit që është fyes për ndonjë arsye, jeni të lirë të na kontaktoni dhe të na informoni në çdo moment. Ne do t'i shqyrtojmë kërkesat për heqjen e lidhjeve, por nuk jemi të detyruar ose t'ju përgjigjemi drejtpërdrejt.

 

Ne nuk sigurojmë që informacioni në këtë faqe interneti është i saktë, ne nuk garantojmë plotësinë ose saktësinë e tij; as nuk premtojmë të sigurojmë që faqja e internetit të mbetet e disponueshme ose që materiali në faqen e internetit të mbahet i përditësuar.

 

 

Deklaratë

 

Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, ne përjashtojmë të gjitha përfaqësimet, garancitë dhe kushtet në lidhje me faqen tonë të internetit dhe përdorimin e kësaj faqe interneti. Asgjë në këtë mohim nuk do të:

 

• kufizoni ose përjashtoni përgjegjësinë tonë ose tuajën për mashtrim ose keqinterpretim mashtrues;

 

• të kufizoni ndonjë nga detyrimet tona ose tuajat në çfarëdo mënyre që nuk lejohet sipas ligjit në fuqi; ose

 

• përjashtoni ndonjë nga detyrimet tona ose tuajat që mund të mos përjashtohen sipas ligjit në fuqi.

 

Kufizimet dhe ndalimet e përgjegjësisë të vendosura në këtë seksion dhe gjetkë në këtë mohim: (a) i nënshtrohen paragrafit të mësipërm; dhe (b) qeverisin të gjitha detyrimet që lindin sipas mohimit, duke përfshirë detyrimet që lindin në kontratë, në dëm dhe për shkelje të detyrës ligjore.

 

Për sa kohë që faqja e internetit dhe informacioni dhe shërbimet në faqen e internetit ofrohen pa pagesë, ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë humbje ose dëmtim të çfarëdo natyre.

Send Whatsapp Message